Deklaracja ideowa

 

                                                                          
 
 
1.Stronnictwo Narodowe jest organizacjią świadomych sił narodu,mających za zadanie uczynić go zdolnym do silnego
   ujęcia w swe ręce spraw swoich, sprawić , ażeby stał się on w pełnym tego słowa znaczeniu panem swoich losów.
 
2. Celem nasego Narodu, w pojęciu Stronnictwa Narodowego, jest stać się Narodem Wielkim, zarówno w życiu wewnętrznym
    państwa jak w stosunkach międzynarodowych.Wielkim jest Naród, który wysoko nosi sztandar swej wiary,swej cywilizacji
    i swej państwowości. Działalność Stronnictwa zmierza do tego, ażeby Polacy sami czcili i nakazywali innym cześć dla 
    swej wiary, dla cywilizacji polskiej i dla państwa polskiego.
 
3. Wiara Narodu Polskiego, religia rzymskokatolicka,musi zajmować stanowisko religii panującej, ściśle związanej z państwem
    i jego życiem, oraz stanowić podstawę wychowania Młodych Pokoleń.Przy zapewnionej ustawami państwowymi
    wolności strumienia - zorganizowany Naród nie może tolerować, ażeby jego wiara była przedmiotem ataków, lub doznała
    obrazy z czyjejkolwiek  strony, ażeby religią frymaryczno dla jakichkolwiek celów, lub prowadzono zorganizowaną akcję w 
    celu rozkładu życia religijnego Narodu.
 
4. Cywilizacja polska, jeżeli ma być cywilizacją wielkiego Narodu, musi się wyrażać:
 
    1) w przywiązaniu i czci dla przeszłości, dla tradycji polskiej, w noszeniu z godnością imienia Polaka;
    2) w głębokim poczuciu obowiązku względem Ojczyzny i odpowiedzialności każdego obywatela za swe czyny na 
        zajmowanym stanowisku w życiu Narodu;
    3) W poczuciu hierarchii przy organizacji zarówno pracy jak walki- i w surowej karności. Naród jest bezwładnym ciałem
        niezdolnym do jakiegokolwiek działania 
    4) W wysokim poziomie obyczajów i dyscyplinie obyczajowej, nakazującej wszystkim szanować poczucie moralne
        Narodu;
    5) W oganizacji surowej opinni publicznej, swym naciskiem nie dopuszczającej do czynów, przynoszących Narodowi
        szkodę, polityczną, moralną lub materialną;
    6) W bogatej i posiadającej bogaty poziom twórczości duchowej w wszystkich dziedinach;
    7) W wielkiej wytwórczości, materialnej, wytężonej i sprawnie zorganizowanej pracy, zapewniających Narodowi środki
        do życia, a państwu potęgę; wreszcie
    8) W męstwie obywateli, w odważnej ich walce przeciw wszystkiemu, co Naród rozkłada,osłabia lub poniża

 

 
5. Państwo Wielkiego Narodu musi być zorganizowane, ażeby było zdolne:
 
   1) zapewnić sobie szacunek i uznanie swych praw u obcych, zabezpieczyć ich od krzywdy w czyjejkolwiek strony,
      zapewnić im bezpieczeństwo życia i mienia, spokój i wolność pracy, wreszcie obronić ich, a zwłaszcza młode pokolenie
      od zgorszenia .
   2) Zapewnić wszystkim obywatelom sprawiedliwość, zabezpieczyć ich od krzywdy z czyjejkolwiek strony, zapewnić im
       bezpieczeństwo życia i mienia, spokój i wolność pracy, wreszcie obronić ich, a zwłaszcza młode pokolenie, od 
       zgorszenia;
   3) Przestrzegać surowo prawa, na którym istnieje jego i życie Społeczeństwa się opiera - i zmuszać wszystkich do 
       poszanowania praw, żadnego bezprawia nie pozostawiać bezkarnie;
   4) nakazywać szacunek dla siebie i swych instytucji  wszystkim, poczynając od rządu i jego organów, które muszą
       spełniać należne swe obowiązki i ściśle dotrzymywać przyjętych zobowiązań; wreszcie
   5) Musi być gotowy do natychmiastowego tłumienia wszelkich objawów anarchii i do wystąpienia w każdej chwili na
       zewnątrz w obronie swych interesów i swej godności.
   6) Na powyższych zasadach opiera się program Stronnictwa Narodowego, który w poszczególnych działaniach będzie
       rozwijany w publikacjach i instrukcjach organizacyjnych.