STATUT STRONNICTWA NARODOWEGO

IMIENIA DMOWSKIEGO ROMANA
 

 

uchwalony przez Komitet Założycielski

w dniu 15.10.2004 w Łodzi.

 

PREAMBUŁA

 

            Niniejszy Statut stanowi podstawę działania Stronnictwa Narodowego im.Dmowskiego Romana i nawiązuje do 100-letniej tradycji zorganizowanego ruchu narodowego, stworzonego przez m.in. Ligę Narodową, Stronnictwo Demokratyczno-Narodowe, Związek Ludowo-Narodowy, Obóz Wielkiej Polski, Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne i Stronnictwo Narodowe, nieprzerwanie działające od utraty niepodległości w 1939 roku w kraju i na emigracji.

            Stronnictwo Narodowe im.Dmowskiego Romana będzie kontynuatorem ponad 100-letniej tradycji Ruchu Narodowego.

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§  1

 

            Stronnictwo Narodowe im.Dmowskiego Romana,którego skrót nazwy brzmi SND  zwane dalej Stronnictwem, jest partią polityczną w rozumieniu ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o partiach politycznych ( Dz.U. Nr 98, poz. 604, z późniejszymi zmianami ).

 

§  2

 

  1. Stronnictwo działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz wśród Polonii zagranicznej.
  2. Siedzibą władz naczelnych Stronnictwa jest Miasto Stołeczne Warszawa.
  3. Godłem Stronnictwa jest miecz koronacyjny królów polskich "Szczerbiec" owinięty biało-czerwoną wstęgą, zwrócony rękojeścią do góry, na tle SN 
  4. Wszystkie władze Stronnictwa używają pieczęci z napisem Stronnictwo Narodowe im.Dmowskiego Romana i nazwą właściwej jednostki organizacyjnej.
  5. Stronnictwo może posiadać sztandar,proporce i hymn.
  6. Hymnem SND jest "Hymn Młodych"na melodię"Warszawianki"

 

§  3

 

Uchwały i działalność Stronnictwa nie mogą być sprzeczne z niniejszym Statutem.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 

§  4

 

            Naczelnym celem Stronnictwa jest wszechstronny rozwój sił Narodu Polskiego, utrzymanie i rozwój Jego tożsamości, ochrona interesów i umacnianie Państwa Polskiego, jego niepodległości, integralności i nienaruszalności terytorium, wierność tysiącletniej tradycji narodowej i zasadom katolickim, które uznajemy za podstawę porządku społecznego.

 

§  5

 

Stronnictwo realizuje swoje cele przez:

a)      udział przedstawicieli Stronnictwa w organach państwowych i samorządowych oraz w wyborach do władz wszystkich szczebli,

b)      pracę ideowo-wychowawczą,

c)      prowadzenie działalności propagandowej, wydawniczej i prasowej,

d)      działalność klubową, odczytową, oświatową,

e)      organizowanie zebrań, wieców i demonstracji,

f)        współpracę z bliskimi ideowo lub programowo organizacjami i środowiskami politycznymi, społecznymi i gospodarczymi,

g)      inne prawem dozwolone działania.

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH OBOWIĄZKI I PRAWA

 

§  6

 

Członkowie Stronnictwa dzielą się na:

a)      członków zwyczajnych,

b)      członków kandydatów.

 

§  7

 

1. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba pełnoletnia, narodowości polskiej, wyznania chrześcijańskiego, zakorzenionego w polskiej tradycji, nieposzlakowanej czci, która:

a)   nie była członkiem aktywnym PPR, PZPR, ani członkiem służb specjalnych (jak naprzykład UB,SB,Informacji Wojskowej, Obcych Wywiadów) lub współpracownikiem tych służb, nie wyżądziła szkody Państwu Polskiemu i Polakom

b)      Nie należy do innej parti politycznej,

c)   Uznaje za własne: cele statutowe, Deklaracje Ideowo-Polityczna i Założenia Programowe Stronnictwa,

d)      Złożyła deklarację członkowską, popartą podpisami dwóch członków zwyczajnych,

e)      Złożyła przyrzecznie na sztandar następującej treści: "Wstępując w szeregi Stronnictwa Narodowego, świadom/a wagi mojego postanowienia, przyrzekam: wierność Narodowi Polskiemu i idei narodowej, wcielanej w życie przez Stronnictwo; lojalność, życzliwość, współprace, jego władzom, koleżeńskie traktowanie ogółu członków; sumienność, karność. Bezinteresowność w wypełnianiu obowiązków organizacyjnych, gotowość osobistych ofiar w realizowaniu celów Stronnictwa. Tak mi dopomóż Bóg!"Amen!

f)      odbyła 6-miesieczny staż kandydacki.

2. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd (Kierownik) Koła na wniosek właściwego Zarządu Okręgu lub Zarządu (Kierownika) Koła.

3. Członków kandydatów przyjmuje Zarząd (Kierownik) Koła, o czym powiadamia Zarząd Okręgu lub Zarząd Główny.

a. Członek,Kandydat może brać udział w zebraniach swojego Koła,zgłaszać wnioski i propozycje,bez udziału w głosowaniach.

b.  Członek Kandydat nie ma czynnego i biernego, prawa wyborczego do władz Stronnictwa.

c.  Program okresu kandydowania określa osobny regulamin.

 

§  8

 

Członek Stronnictwa ma obowiązek:

a)      stosować się do uchwał władz Stronnictwa,

b)      przestrzegać postanowień niniejszego Statutu i regulaminów uchwalonych przez władze Stronnictwa,

c)      regularnie opłacać składki członkowskie,

d)      popierać kandydatów wskazanych przez władze Stronnictwa w wyborach prezydenckich, parlamentarnych i samorządowych,

e)      stosować się do wskazań Stronnictwa w innych głosowaniach publicznych,

f)        brać czynny udział w życiu Stronnictwa,

g)      popularyzować, w miarę swych możliwości, ideę narodową i cele polityczne Stronnictwa,

h)      prenumerować jeden z periodyków zaleconych przez władze naczelne Stronnictwa.

i)      nosić odznakę-mieczyk (Szczerbiec Chrobrego), oraz umundurowanie koloru piaskowego i granatowego,

j)      dokładny opis umundurowania określa osobny Regulamin Mundurowy Stronnictwa.

k)     posiadać ledykimację Stronnictwa po odbyciu 6-miesięcy stażu i złożeniu przyżeczenia na Sztandar.